top of page

PISMO ODRĘCZNE

ok. 1400 p.n.e.

 

TORA

Tym mianem zwykło się określać Pięcioksiąg Mojżeszowy. Można by, używając współczesnego języka, powiedzieć, że jest to konstytucja Narodu Żydowskiego. Prawnie wyjątkowa, gdyż nie była przygotowana przez ludzi, ale została podarowana Izraelitom przez Boga. Mojżesz otrzymał ją na górze Bożej i przesłał przez Jozuego starszym, starsi przekazali ją prorokom,

a prorocy ludowi.  

PRAWO MOJŻESZOWE

 

Tora jest przewodnikiem człowieka w tym świecie, uczy, jak wypełniać wolę Stwórcy. To historia praojców i narodzin narodu Izraelskiego. Tora jest powszechnie znana jako pięć początkowych ksiąg Starego Testamentu.

Według żydowskiej tradycji jest księgą objawioną, znakiem przymierza Boga

z Izraelem. Jej słowa dokładnie policzono, jest ich - siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden – i do dziś żadne z nich nie zostało zmienione. Tora składa się z ksiąg: Bereszit – Księgi Rodzaju, Szemot – Księgi Wyjścia, Wajikra – Księgi Kapłańskiej, Bamidbar – Księgi Liczb oraz ostatniej Księgi Dewarim – Księgi Powtórzonego Prawa. 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

HEBRAJSKIE NAZWY KSIĄG

 

Te Hebrajskie nazwy pochodzą z początkowych wyrazów każdej z ksiąg. Ostatnia, piąta księga stanowi powtórzenie zdarzeń oraz praw z ksiąg poprzednich, zawiera powtórzenie Dziesięciu Przykazań i deklaracji przymierza, a także ponad siedemdziesiąt przykazań, których wcześniejsze cztery księgi nie notują. Obejmuje najkrótszy spośród ksiąg Tory okres – trzydzieści siedem dni. Zawarta w Dewarim pożegnalna mowa Mojżesza to wspaniała pieśń i ostatnie błogosławieństwo dla plemion Izraela. Księga ta kończy się śmiercią Mojżesza. Bóg zakazał mu wejścia do ziemi obiecanej. Pięcioksiąg przede wszystkim stanowi prawo, mające boski charakter, wobec którego wszyscy są równi. Najkrócej wyraża je Dekalog.

bottom of page