top of page

PALEC BOŻY

1300 - 1400 p.n.e.

 

DEKALOG

Dekalog to zasady moralne spisane Palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach i przekazane Izraelitom pod górą Synaj podczas ich wędrówki

z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Od początku miały wskazywać granice grzechu
i uczyć miłości do Boga i bliźniego. 

2 KSIĘGA MOJŻESZOWA 20 - 1-17

 

Oto dziesięć przykazań Bożych:  I. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. II. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. III. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

 

IV. Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował

i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. V. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. VI. Nie zabijaj. VII. Nie cudzołóż. VIII. Nie kradnij. IX. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. X. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.  

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

DEKALOG.pl,

 

 

bottom of page