top of page

WYDANO DRUKIEM

1581

 

OSTROGSKA

Ponad cztery wieki temu wydrukowano Biblię Ostrogską. Jest pierwszym drukowanym wydaniem wszystkich ksiąg Pisma Świętego przetłumaczonym na język cerkiewnosłowiański. Przekład powstał z inicjatywy księcia Konstantego Ostrogskiego, umieszczona została również w tym wydaniu jego przedmowa skierowana do wyznawców Kościoła Wschodniego. 

ŚWIĘTE TEKSTY

 

Przedsięwzięcie translatorskie było oparte o wcześniej zebrane pisma, których kompletacji dokonał arcybiskup Nowogrodu Gennadiusz, w 1499 roku. Gennadiusz opierał się na zachowanych do jego czasów przekładach apostołów Słowian - Cyryla i Metodego. Tekst starego testamentu oparty został również na greckim tłumaczeniu z III w p.n.e. zwanym Septuagintą. Ewangelie oparto na greckich odpisach i tłumaczeniu powszechnie używanej w liturgii łacińskiej Wulgaty. Znajomość języka greckiego w świecie była powszechna, jest zatem zrozumiałe, że w świecie słowiańskim a dokładniej prawosławnym przekład oparty na tekście greckim nie miał konkurentów. Biblia została złożona i wydrukowana przez Iwana Fedorowa w 1581 roku w Ostrogu na Wołyniu. 

PODARUNEK

 

W celu wydania księgi wykonano czcionki, z których złożono 3 240 000 znaków drukarskich na 1256 stronicach w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Biblia Ostrogska stała się świadectwem dojrzałości narodów wschodniosłowiańskich. Książę Konstanty Wasyl Ostrogski podarował ją papieżowi Grzegorzowi XIII zaś Car Iwan Groźny ambasadorowi królowej Elżbiety. Zachował się egzemplarz biblii, który był własnością króla Gustawa II Adolfa. Biblia Ostrogska znajduje się w bibliotekach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Wiednia, Londynu, Paryża, Nowego Jorku. Przekład Biblii Ostrogskiej używany jest po dziś dzień w Cerkwi prawosławnej o obrzędzie Staro Cerkiewnosłowiańskim.

ZAMIAST BIBLIOGRAFII:

WIKIPEDIA,

 

 

bottom of page